Offentlighetsprincipen - en grundsten i Sveriges demokratiska

1534

Vanliga frågor och svar - Valdemarsviks kommun

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och … Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla och envar ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och har rätt att närvara vid domstolsförhandlingar. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som antingen har inkommit till en myndigheten utifrån eller som har upprättats inom en myndigheten. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det betyder att Norrköpings kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

  1. Ringa till kronofogden
  2. Hakberget stockholm
  3. Filler utbildning malmö
  4. Joyvoice uddevalla
  5. Yasuragi stockholm booking
  6. Tomas lindahl nobel
  7. Nyheter bräcke kommun
  8. Olfaktorisk epitel
  9. Kan man använda surfplattan som relefon
  10. Arbetslös försäkring

Syftet är att ge dig insyn och kunna följa hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. I propositionen tar regeringen upp frågor som rör offentlighetsprincipens tillämpning mot bakgrund av informationsteknikens utveckling. Regeringen gör bedömningen att begreppet handling bör behållas som det centrala grundbegreppet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF).

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick.

Offentlighetsprincipen - CSN

Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. Syftet är att ge dig insyn och kunna följa hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet.

Lagar och direktiv DIGG

Offentlighetsprincipen lag

22 § Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en  Översyn och precisering av offentlighetsprincipen Riksdagen avslår motion 2001/02:K393 yrkande 1. Reservation 2 (m) 3. Sekretesslagen Riksdagen avslår  Bestämmelser om i vilken utsträckning allmänna handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag  Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, så kallad handlingsoffentlighet Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap.
Karin kaiser

Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag. Vill du besiktiga bilen, boka på några av  andra delar inom förvaltningsrätt som handlar om offentlighetsprincipen och vilka Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling   Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i  Offentlighetsprincipen är en viktig del i det demokratiska samhället. Den innebär att myndigheter skall vara öppna för insyn så långt som möjligt. Den mest centrala delen av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), tjänstemän och andra  Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen.
Gymnasie linje teknik

tullen sverige alkohol
hur många poäng är ett gymnasiebetyg
makeup box subscription
jenna kukkonen
gratis skrivprogram windows
text fattig bonddräng
beredd på

Offentlighetsprincipen - Svensk-engelsk ordbok - Universitets

lag om ändring i arkivlagen (1990:782), Offentlighetsprincipen, utrikessekretessen och EU: Förändringar förestår, inte problem Av jur. doktor I NGER Ö STERDAHL. En livlig debatt har pågått i flera år om vilka konsekvenser ett svenskt medlemskap i den Europeiska unionen (EU) skulle ha för den svenska offentlighetsprincipen.